Kleine wijzigingen Arbowet 2008

Arbozorg algemeen
 
17 januari 2008 De Arbowet is per 1 januari 2008 op enkele kleine punten gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen zijn een verduidelijking van het begrip 'vrijwilligers', een definitie van de begrippen 'bedrijf' en 'inrichting' en een wijziging in de aanpassingsverplichting van werkgevers.
 

Begrip 'vrijwilliger' De Arbowet is duidelijker geworden over het begrip vrijwilliger. Uit artikel 1, derde lid onderdeel l, kan nu af worden afgeleid dat stagiairs, leerlingen, proefplaatsingskandidaten, uitvoerders van een taakstraf, gevangenen en tbs'ers geen vrijwilligers zijn. Werkgevers die met deze mensen werken, moeten dan ook alle regels van de Arbowet volgen.

Begrippen 'bedrijf' en 'inrichting' De Arbowet maakt vaak gebruik van de begrippen 'bedrijf' en 'inrichting', maar deze worden echter niet gedefinieerd. Om misverstanden te voorkomen, is aan artikel 1 van de Arbowet een vijfde lid toegevoegd. Wanneer in de Arbowet de begrippen 'bedrijf' en 'inrichting' worden gebruikt, wordt niet alleen een plaats aangeduid, maar ook een andere plaats waar arbeid wordt verricht of pleegt te worden verricht. Het gaat bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf niet alleen om de ruimtelijke afbakening van het permanente bedrijfsterrein, maar ook om de (tijdelijke) bouwplaats waar wordt gewerkt.

Verplichting aanpassing arbeidsplaats werknemer en inleenkracht Werkgevers zijn op grond van artikel 4 van de Arbowet verplicht de arbeidsplaats van een werknemer aan te passen als die een structurele functionele beperking heeft. Tot nu toe gold deze verplichting ook voor ingeleende uitzendkrachten die arbeidsongeschikt werden. Sinds 1 januari 2008 wordt de aanpassingsverplichting beperkt tot de werkgever die een werknemer in dienst heeft op basis van een arbeidsovereenkomst of publieksrechtelijke aanstelling.

 

22 januari 2008